TURVAKODU

ÜLDINFO:
Turvakodu on Haapsalu Linnavalitsuse hallatava asutuse Haapsalu Sotsiaalmaja koosseisus olev hoolekandeüksus, mis on loodud Haapsalu linna kriisisituatsioonis või elukoha kaotanud lastele ja täiskasvanutele ajutise majutamise ja ööpäevase abi, toe ning kaitse võimaldamiseks.

TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED:

Turvakodu tegevusvaldkonnaks on:
1. isikutele ajutise ööpäevase abi, toe ning kaitse võimaldamine;
2. elukoha kaotanud isikute ajutine majutamine;
3. vältimatu sotsiaalabi osutamine piisavate elatusvahenditeta isikutele vastavalt isiku vajadustele ja Sotsiaalmaja võimalustele;

Turvakodu ülesanneteks on:
1. hoolitsuseta või ohtu sattunud laste hooldamine kuni nende eluedasise korraldamiseni ja nende õiguste ning huvide kaitse;
2. täiskasvanute abistamine nende elu edasiseks korraldamiseks, võimete kohase töö leidmisele kaasaaitamine;
3. Turvakodus viibivate iskute ja vajadusel nende perekonna või lähedaste nõustamine sotsiaal küsimustes, kliendi õiguste kaitse;
4. Turvakodu elanike kaitsmine, kui viimaseid ähvardab oht perekonna või lähedaste poolt,
5. Turvakodus viibivatele isikutele vajalike teenuste vahendamine osas, mida sotsiaalmaja ise ei osuta;
6. võimalusel lapsele võimetekohase üldharidusliku õppetöö tagamine;
vastavalt vajadusele ja võimalsutele kliendile abi pakkumine riietuse, hügieenitarvete jms.näol

TEGEVUSE ALUSED:
Ajutist majutamist ja ööpäevast abi ning tuge võimaldatakse Sotsiaalmaja Turvakodus mõlemast soost isikutele s.h:
1. ilma lapsevanema või eestkostjata alaealisele alates 13 eluaastast;
2. lapsevanemale või eestkostjale koos lapse või lastega;
3. täiskasvanule

Turvakodusse võetakse lapsi, kuni nende elu edasise korraldamiseni, kes on:
1. jäänud vanemliku hoolitsuseta;
2. lahkunud kodust või kasvatusasutusest halva kohtlemise, halbade elutingimuste jms.pärast;
3. hingelises kriisiseisundis ja konfliktis kaaskondsetega;
4. tabatud hulkurluselt;
5. kes muudel põhjustel vajavad abi, kaitset ja tuge;

Turvakodusse võetakse täiskasvanuid, kes on:
1. lahkunud kodust või hooldusasutusest halva kohtlemise, elamispinna elamiskõlbmatuks tunnistamise või eluruumist väljatõstmise tõttu;
2. hingelises kriisiseisundis ja konfliktis kaaskondsetega;
3. vajavad majutamist ja hooldust enne hooldeasutusse paigutamist;
4. muudel põhjustel vajavad abi, kaitset ja tuge;

Haapsalu Sotsiaalmajal on õigus Turvakodusse mitte võtta psühhiliste erivajadustega isikuid, kelle hooldamine nõuab eriettevalmistust.

Alaealine lahkub turvakodust kui:
1. tema edaspidine elu on korraldatud lapse huvi ja kasu silmas pidades;
2. seda nõuab eestkosteasutus, kohus või hoolelaluse vanemad või eestkostja (välja arvatud juhud, kui väljasuunamine on lapsele ohtlik);

Täiskasvanu lahkub turvakodust kui:
1. isiku edaspidine elu on korraldatud tema huvi ja kasu silmas pidades;
2. ta ei allu varjupaiga sisekorraeeskirjadele;
2. Isiku Turvakodust lahkumine või väljasuunamine kooskõlastatakse isiku elukohajärgse omavalitsusega.

TEENUSE MAKSUMUS:
Majutamise eest Turvakodus tasub klient või kliendi maksevõimetuse korral viimase elukohajärgne omavalitsus Haapsalu Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel.

Haapsalu Sotsiaalmaja turvakodus on 20 voodikohta.