Päevahoiuteenus

Teenuse sihtgrupp on eakad või erivajadusega inimesed, kelle lähedase hoolduskoormust saab vähendada hooldust vajavale inimesele päevahoiu korraldamisega. Päevahoiuteenuse raames tegeleb eaka inimesega turvalises keskkonnas päevahoiu töötaja.
Teenuse raames on toitlustamise võimalus ja puhkamise võimalus (saab soovi korral pikutada või teha lõunauinaku) ning muud toetavad tegevused (nt käelised tegevused ja ristsõnade tegemine kognitiivsete võimete säilitamiseks jne).
Päevahoiuteenuse käivitamist ja teenuse osutamist 2017-2019 toetab Läänemaa Omavalitsuste Liit projekti „Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused“ kaudu. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“. Teenus on kliendile tasuta.
Teenuse saamiseks pöörduda sotsiaaltöötaja poole.
Tel: 473 5062, 5855 7695


Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on toetada iseseisvat toimetulekut olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste kasutamisel olulisel määral kõrvalabi. Isikut juhendatakse ja motiveeritakse ning arendatakse tema iseseisvust ja omavastutusvõimet. Tugiisiku teenuse osutamine on kliendile tasuta.
Teenuse saamiseks pöörduda sotsiaaltöötaja poole.
Tel: 473 5062, 5855 7695

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu  füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
Isikliku abistaja teenuse sihiks on puudega inimeste osalemise suurendamine ühiskonnaelu erinevates valdkondades, sh hariduses ja tööhõives. Isikliku abistaja teenuse eesmärk on ka toetada eelkõige tööeas inimesi, kes vastava teenuse saamisel suudaksid tööle asuda, samas ei ole see teenuse saamise otseseks eelduseks.
Isikliku abistaja teenuse osutamine on kliendile tasuta.
Teenuse saamiseks pöörduda sotsiaaltöötaja poole.
Tel: 473 5062, 5855 7695

Võlanõustamisteenus
Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
Haapsalu linna alalistele elanikele on võlanõustamine TASUTA.
Teenusele eelregistreerimine: telefonil 5552 1999 või e-postil sotsiaalnekaasatus@gmail.com (nõustaja Jaanus Mäe).

Omastehooldus
Omastehooldajate toetuseks ja nende vajaduste paremaks väljaselgitamiseks käib Sotsiaalmajas koos omastehooldajate tugirühm. Omastehooldajatele korraldatakse lisaks toetavaid tegevusi nagu vestlusringe ja infoüritusi. Kokkusaamised toimuvad üldjuhul kord kuus. Info: 4735062 või 58557695

Terviseteemalised üritused tugigrupiga 2018.a.

 

Vabatahtlike töö koordineerimine sotsiaalhoolekande valdkonnas Haapsalus. Sotsiaalmaja tegevusse on kaasatud võimalusel ja vabatahtlike olemasolul vabatahtlikke. Vabatahtlike kaasamiseks on lepinguline koostöö Eesti Töötukassaga. Haapsalu Sotsiaalmaja on esindatud ka portaalis Vabatahtlike Värav.
Vabatahtlike on kaasatud kodulehe kujundamisse, erihoolekandeteenusel olevate klientidega tegevustesse tegevustubades, eakate klientidega töösse jne. Suurem vabatahtlik töö toimub vaegnägijatele mõeldud heliraamatukogu täiendamise osas. Seda tegevust juhib kohalik nägemispuudega vabatahtlik.

Image result for haapsalu sotsiaalmaja
Anni Oraveer koos Eveliniga, kes on lugenud sisse üle 30 raamatu.
Kui oled huvitatud vabatahtlikust tööst ja soovid anda oma panuse, siis võta meiega ühendust:
4735 062 või 58557695

Koostöö vabaühenduste ja seltsidega
Haapsalu Sotsiaalmaja teeb koostööd mittetulundusühingute ja seltsingutega, kes põhikirjaliselt toetavad erinevate tegevuste ja teenuste kaudu riskigruppide toimetulekut.
Ühingud korraldavad loenguid ja õppepäevi, nõustavad, konsulteerivad oma liikmeid.

Image result for madis ott

 

Läänemaa Invaühing laenutab ja jagab sotsiaalmajas abivajajaile kasutatud invaabivahendeid sh WC-poti kõrgendusi, küünarkarkusid, kõnnikeppe, potitoole, käimisraame jne.
Vahendite olemasolu sõltub annetatud ja tagasitoodud asjadest.
Info ja laenutuse suhtes palume pöörduda sotsiaalmaja sekretäri poole: tel 4735060, 53011424 või email: info@sotsmaja.ee

Teabepäevade korraldamine ja vahendamine sotsiaalhoolekandetöötajatele, vabatahtlikele töötajatele ja erinevatele elanike gruppidele.
Haapsalu Sotsiaalmaja korraldab ja vahendab teabepäevi sotsiaalhoolekandetöötajatele, vabatahtlikele, omastehooldajatele ja erinevatele elanikkonna gruppidele vastavalt vajadustele ja võimalustele.

sotsmaja_avatud_uksed_tarmula38-405x270sotsmaja_avatud_uksed_tarmula33-405x270

Teabe jagamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.