Koduteenused

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenuseid osutatakse „Haapsalu Sotsiaalmaja poolt osutatavate koduteenuste loetelu, nende osutamise tingimuste ja korra“ alusel.

Teenuse sisu
Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus vaadatakse koos töötajatega üle üks kord aastas.

Teenuse eesmärk
Koduteenus on täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et tagada isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu ning aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele.
Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid
Sotsiaalhoolekande seadus § 14 p 1, § 17-19.
Haapsalu Linnavolikogu 18.03.2016 määrus nr 43 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1, § 30 lg 1 ja 3.
Haapsalu põhimäärus § 35 lg1 p 3.
Haapsalu Linnavalitsuse määrus 16. august 2017 nr 8 Koduteenuste osutamise tingimused ja kord.
Teenuse sisu kirjeldus
Koduteenus sisaldab koduabi ja isikuabi:

1.      Koduabiteenus
Koduabi on inimese abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel tema eluruumis.
·         Reaalselt kasutuses oleva eluaseme korrastamine
·         Akende pesemine ja pesemise korraldamine.
·         Riiete ja jalanõude hooldus, triikimine, väiksemad parandustööd. Pesupesemise korraldamine
·         Kütmisabi – puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine.
·         Toiduainete, ravimite, majapidamis- ja tööstuskaupadega varustamine.
·      Sotsiaalmaja supiköögist sooja toidu (supp, praad) tellimine kojutoomisega kuni 3 korda nädalas (E,K,R). Toidu eest tasub klient vastavalt Haapsalu Sotsiaalmajas kehtestatud hinnakirjale.
·         Abi toidu valmistamisel ja toidunõude pesemine
·         Maksete tasumine.
·         Abistamine asjaajamisel.
·         Saatjateenus Haapsalu linna piires.
·         Sotsiaaltransporditeenuse ja muu transporditeenuse korraldamine
·         Suitsuanduri olemasolu ja korrasoleku kontrollimine, küttekollete töökorras oleku visuaalne hindamine.
·         Vee tuppa toomine, tuha ja prügi väljaviimine.
·         Vestlus, teabe edastamine.

2.      Isikuabiteenus
Isikuabi on isiku abistamine isiku enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel.
·         Abistamine hügieenitoimingutel ja pesemisel. Pesemise korraldamine.
·         Abistamine riietumisel.
·         Abistamine söömisel.

Koduteenust osutatakse vastavalt isikule koostatud hoolduskavale. Koduteenuse osutamist korraldab ja osutatud teenuste üle peab arvestust Sotsiaalmaja
Koduabi ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel, korrusmajade trepikodade koristamist, koduloomade eest hoolitsemist (va. pimeda juhtkoer).

Teenuse sihtgrupp

Koduteenuseid osutatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel. Käesoleva korra alusel on koduteenuseid õigus saada rahvastikuregistri andmetel Haapsalu linnas alaliselt elavatel isikutel:
·         kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
·         kelle seadusejärgsed ülalpidajad mõjuvatel materiaalsetel, tervislikel või muudel eespool loetlemata põhjustel ei saa isikule vajalikku hooldust kindlustada (nt Haapsalu linnas ja               selle lähiümbruses elavad seadusjärgsed ülalpidajad);
·         kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.
Isikule, kellel on määratud hooldaja, koduteenuseid üldjuhul ei osutata.

Teenuse osutamise maht
Ühele isikule kuni 10 tundi nädalas.
Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus, dokumendid

Isiku või tema seadusjärgse ülalpidaja suuline või kirjalik taotlus Haapsalu Sotsiaalmajale.
Sotsiaalmaja vastava töötaja teenust vajava isiku kodukülastuse kahe nädala jooksul peale taotluse esitamist. Kodukülastuse käigus hinnatakse isiku hooldusvajadus hindamisinstrumendi alusel.
Kirjaliku lepingu sõlmimine koduteenuste osutamiseks, hoolduskava koostamine. Leping, hoolduskava ja hindamisinstrument vaadatakse koos kliendiga üle üks kord iga kahe aasta jooksul.
Järelvalvet koduteenuste osutamise üle teostab Sotsiaalmaja.
Kord nädalas toimub sotsiaalhooldajate aruandekoosolek, kus peetakse arvestust osutatud teenuse tundide ning teostatud tööde üle.
Järelvalvet koduteenuste osutamise ja teenuse nõuetele vastavuse osas teostab ka Haapsalu Linnavalitsus.
Kord aastas esitab Haapsalu Sotsiaalmaja aruande Sotsiaalministeeriumile.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Koduteenust koordineerib sotsiaaltöö spetsialist, teenust osutavad sotsiaalhooldajad.
Sotsiaalhooldaja teeb koostööd teiste sotsiaaltöötajatega ning tervishoiu- ja hoolekandeasutustega lähtudes kliendi vajadustest.

Sotsiaalmaja kohustused ja õigused:
·         tagab koduteenuste osutamise vastavalt hoolduskavale;
·         algatab isiku olukorra muutumisel hoolduskava muutmist või koduteenuste osutamise lõpetamist;
·         sotsiaalhooldaja töö ja tegevuse kontrollimine teenuste osutamise kohas;
·         kliendile teenust osutava sotsiaalhooldaja vahetamine koduteenust osutava sotsiaalhooldaja koormuse reguleerimiseks või Sotsiaalmaja koduteenuse osutamise korralduslikust vajadusest lähtuvalt.

Isiku kohustused ja õigused:
·         tagab sotsiaalhooldajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma korterisse ja turvalise töökeskkonna koduteenuste osutamiseks (sh ohutu kodutehnika);
·         kindlustab sotsiaalhooldaja teenuse osutamiseks vajalike vahenditega, kaasa arvatud raha sisseostude tegemiseks ja muudeks rahalisteks toiminguteks;
·         informeerib Sotsiaalmaja koheselt oma asukoha vahetusest, tervise või elukeskkonna muutustest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad teenuse osutamist;
·         teeb sotsiaalhooldajaga ja teiste vastavate Sotsiaalmaja töötajatega (sh sotsiaaltöö spetsialist, direktor) koostööd teenuse osutamiseks, on teenuse osutajaga viisakas;
·         teeb ettepanekuid osutatud teenuste suhtes.

Nõuded keskkonnale, vahenditele.
Teenust pakutakse kliendi kodus. Teenuse saaja tasub enda tellitud toidu, tarbekaupade, ravimite jm eest ise.
Teenuse finantseerimise põhimõtted
Koduteenuste osutamist finantseeritakse Sotsiaalmaja eelarveliste vahendite arvelt. Koduteenuseid osutatakse koduteenust vajavatele isikutele tasuta.
Nõuded personalile

Sotsiaalhooldaja on täisealine isik, kes osutab koduteenust lepingu ja hoolduskava alusel hooldust vajavale isikule. On kutsealase ettevalmistusega või on töötanud eelnevalt koduteenuse sihtgrupiga. Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.
Sotsiaalhooldaja mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale.